Tlakovo nezávislé výmenníkové stanice tepla

Tlakovo nezávislé výmenníkové stanice WARMLINE zabezpečujú dodávky tepla na vykurovanie, vzduchotechniku a prípravu teplej úžitkovej vody v objektoch hromadnej bytovej výstavby, občianskej vybavenosti a priemyselných objektoch. Podmienkou pre inštaláciu výmenníkovej stanice WARMLINE je možnosť napojenia sa v objekte na jestvujúcu horúcovodnú, alebo teplovodnú sústavu centrálneho zásobovania teplom. Výmenníkové stanice WARMLINE sa dajú použiť aj ako centrálne, keď slúžia ako zdroj tepla pre ďaľšie tlakovo závislé alebo nezávislé stanice. Tlakovo nezávislé stanice WARMLINE je možné nasadiť aj v iných aplikáciach, v ktorých je nutné tlakovo oddeliť primárne a sekundárne médium. Ide o využitie geotermálnej energie, ohrev alebo chladenie technologickej vody, ohrev teplonosných médií pre vzduchotechniku, využitie tepla z kogeneračných zdrojov a pod.

wlhw